Nếu không có ghế tại thời điểm đặt vé, tôi có thể đăng ký vào danh sách chờ hủy hay không?