Tôi thấy thời gian quá cảnh hơi ngắn, điều đó có ổn không?