Tôi bị trễ chuyến bay đi của vé khứ hồi. Tôi có thể sử dụng chuyến bay quay lại không?