Tôi có thể biết tình trạng chỗ trống thông qua trang web hay không?