Những vé giảm giá đặc biệt cho cổ đông có thể đặt trước ngày bay là như thế nào?