Tôi có thể đặt vé nếu hồ sơ xin hộ chiếu của tôi đang được xử lý hay không?