Có thể nhận vé điện tử của một hành trình đã kết thúc không?