Tôi có thể sử dụng thẻ trả trước hoặc thẻ ghi nợ không?