Có thể thêm vào danh sách chờ nếu không có ghế tại thời điểm đặt vé hay không?