Ano ang mga kundisyon para sa mga pagbayad na ginawa sa Sabado, Linggo at mga Pista Opisyal?